excés de blanc

Neu de febrer, aigua en un paner.


Comptabilitzar el febrer com una nevada que adorna efímerament l'hivern -ja massa llarg- del poeta. Dies d'un excés de blanc. Sentir-los inútils, els verbs, els versos. 

Em pesa el tacte del no-res a les mans.

Comentaris