combat

Les emocions, 
com un combat de boxa. 

Estabornida, beure's l'amor 
a galet. 
I tenir més set, encara.

Comentaris